Anorexia nervosa – causes, symptoms, diagnosis, treatment & pathology